Wróć na górę
15
02.2015

Na żółtym przez skrzyżowanie?

Gdy kie­row­cy, zbli­ża­ją­cy się do skrzy­żo­wa­nia widzą świa­tło zmie­nia­ją­ce się na żółte, reagują na dwa spo­so­by. Jedni do­ci­ska­ją pedał gazu, by prze­je­chać zanim zapa­li się czer­wo­ne, nato­miast inni za­trzy­mu­ją się przed skrzy­żo­wa­niem. Jakie postępowanie jest zgodne z przepisami?

Prze­je­chać, albo nie prze­je­chać

Bez wzglę­du na to, jaki mamy staż za kie­row­ni­cą, gdy wi­dzi­my za­pa­la­ją­ce się żółte świa­tło, za­wsze sto­imy przed stre­su­ją­cą decy­zją. Za­trzy­mać się, czy prze­je­chać przez skrzy­żo­wa­nie? Od­po­wiedź za­le­ży głów­nie od tego, jak da­le­ko od sy­gna­li­za­cji świetlnej się znaj­du­je­my w mo­men­cie za­pa­le­nia się żółtego świa­tła. Ważne są rów­nież wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne pa­nu­ją­ce na drodze, a także to, jak szybkimi re­ak­cja­mi się wy­ka­że­my. Jest to klu­czo­we, zwłasz­cza kiedy za kie­row­ni­cą sie­dzi osoba starsza.

Żółte ozna­cza zakaz

Żółte świa­tło na sy­gna­li­za­to­rze ozna­cza zakaz wjaz­du na skrzy­żo­wa­nie. Tym­cza­sem wielu kie­row­ców trak­tu­je je jako prze­dłu­że­nie zie­lo­ne­go świa­tła. Wy­star­czy jedna zła de­cy­zja, złe osza­co­wa­nie czasu i mo­że­my stwo­rzyć duże nie­bez­pie­czeń­stwo na dro­dze – mówi Zbi­gniew We­se­li, dy­rek­tor Szko­ły Jazdy Re­nault. Za wjechanie za sygnalizator, gdy jest to zabronione, grozi kierowcy mandat w wysokości nawet 500 zł oraz 6 pkt. karnych.

Prawo do­pusz­cza wy­ją­tek

Oczy­wi­ście zda­rza­ją się sy­tu­acje, kiedy dużo więk­sze za­gro­że­nie może przy­nieść próba za­trzy­ma­nia się przed sy­gna­li­za­cją. Dlate­go prawo do­pusz­cza prze­jazd na żół­tym świe­tle, tylko wtedy, gdy sa­mo­chód znaj­du­je się tak bli­sko sy­gna­li­za­to­ra, że kierow­ca nie może za­trzy­mać się bez gwał­tow­ne­go ha­mo­wa­nia. Taka sy­tu­acja za­cho­dzi, gdy żółte świa­tło włą­cza się na krót­ko przed do­je­cha­niem do sy­gna­li­za­to­ra lub kiedy wa­run­ki po­go­do­we są cięż­kie, co wy­dłu­ża drogę ha­mo­wa­nia i wów­czas wy­ha­mo­wa­nie przed sygnaliza­to­rem może być utrud­nio­ne – mówią eks­per­ci. W innym wy­pad­ku na­le­ży się bez­względ­nie za­trzy­mać – do­da­ją. Na­le­ży pamiętać, że śli­ska jezd­nia i trud­ne wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne po­tra­fią spra­wić, że re­ak­cje kie­row­ców będą o 15% wol­niej­sze niż w przy­pad­ku, gdy jazda od­by­wa się w do­brych wa­run­kach.

Naj­waż­niej­sze w ta­kich sy­tu­acjach jest za­cho­wa­nie roz­sąd­ku i do­sto­so­wa­nie pręd­ko­ści do wa­run­ków. Wtedy jest bar­dzo duże praw­do­po­do­bień­stwo, że wi­dząc żółte świa­tło, bez pro­ble­mu za­trzy­ma­my się przed skrzy­żo­wa­niem.

Źródło: Renault