Wróć na górę

Regulamin serwisu internetowego akumulator.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.akumulator.pl/, w tym ogólne zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną.
 2. Wskazanym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu, (ul. Gdyńska 31/33), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052283, NIP: 777-00-02-990, REGON: 630132521.
  2. Serwis – serwis internetowy umieszczony w domenie https://www.akumulator.pl/, administrowany przez Usługodawcę.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu,
  4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin.
  5. Towary – akumulatory lub inne urządzenia, które przedstawiane są w ramach Serwisu.
  6. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
  7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin.
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 3. Serwis administrowany jest przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik może korzystać z Serwisu bez konieczności zalogowania lub zarejestrowania w Serwisie, z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt. II ust. 5 Regulaminu.
 5. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, wszystkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu może dokonywać w imieniu tych podmiotów wyłącznie osoba posiadająca umocowania do działania w tym zakresie.
 6. Pełne korzystanie z Serwisu jest możliwe, jeżeli Użytkownik ma dostęp do Internetu oraz adres e-mail, a także po spełnieniu następujących wymagań technicznych po stronie urządzenia końcowego Użytkownika: zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż: Internet Explorer 11.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 61.0b3 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 68.0.3440 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Opera w wersji 52 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Safari w wersji 5 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli. Wymagane jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

II. Usługi świadczone w ramach Serwisu

 1. Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika (zrealizowane poprzez wejście Użytkownika na stronę Serwisu) świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: informacji o budowie i doborze akumulatorów, informacji handlowych dotyczących aktualnych akcji promocyjnych Usługodawcy.
 2. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki dobierającej odpowiedni rodzaj akumulatora w ślad za wskazanymi przez Użytkownika parametrami pojazdu. Użytkownik będzie mógł nadto skorzystać z wyszukiwarki
  najbliższego sklepu, w którego asortymencie znajduje się wcześniej wybrany rodzaj akumulatora. W celu skorzystania z tej funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie swojej lokalizacji (w przypadku desktop będzie to lokalizacja IP w przypadku mobile GPS). Użytkownik uzyska informację o lokalizacji najbliższego sklepu, która wyświetlona zostanie na mapie, jak również będzie mógł uzyskać informację o danych adresowych sklepu.
 3. Nadto, Użytkownik będzie miał możliwość zapisu do newslettera. Zapisu do newslettera dokonuje się poprzez podanie adresu e-mail w ramach udostępnionego w Serwisie formularza. Po dokonaniu zapisu, Usługodawca wysyłał będzie do Użytkownika cyklicznie informacje handlowe dotyczące branży motoryzacyjnej, w szczególności informacje handlowe dotyczące oferty Usługodawcy i aktualnych akcji promocyjnych.
 4. Użytkownik będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej Towarów, może korzystać z udostępnionego w ramach serwisu Panelu B2B. Po wypełnieniu zgłoszenia rejestracji w Panelu B2B, Usługodawca dokona weryfikacji Użytkownika-przedsiębiorcy. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji zgłoszenia, Użytkownik-przedsiębiorca zostanie zarejestrowany w Panelu B2B i prowadzony przez niego punkt sprzedaży detalicznej (sklep) zostanie zaznaczony na mapie dostępnej w Serwisie. Użytkownikprzedsiębiorca zarejestrowany w Panelu B2B w Serwisie ma możliwość uzupełniania i modyfikacji danych o swoim sklepie w tym również możliwość dodania fotografii sklepu oraz dodania nowego sklepu. Dane dotyczące sklepu są każdorazowo weryfikowane przez Usługodawcę, który może odmówić ich publikacji w ramach Serwisu, jeżeli nie odpowiadają rzeczywistości, naruszają przepisy powszechnie obowiązujące lub dobre obyczaje, jak również gdy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Nadto, w ramach Panelu B2B Użytkownik-przedsiębiorca może umieszczać informacje o ofercie dostępnej w sklepie, aktualnie trwających promocjach, aktualnie prowadzonych działaniach promocyjnych.

III. Zawarcie, rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj. z momentem wejścia Użytkownika na stronę Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (w szczególności polegającymi na naruszeniu praw innych Użytkowników lub Usługodawcy), (b) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.

IV. Dane osobowe

 1. Usługodawca świadcząc Usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu dane osobowe Użytkowników, w postaci IP urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik. Usługodawca przetwarza też dane osobowe w postaci adresu e-mail jeśli Użytkownik
  dokonał zapisu na newsletter. Usługodawca przetwarza również dane osobowe Użytkownika, który zarejestrował się w Panelu B2B, podane przez Użytkownika w toku rejestracji.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, o przysługujących Użytkownikom prawach, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz informacje dotyczące cookies stosowanych na stronach Serwisu zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym w Serwisie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może podlegać zmianom. Informacje o zmianach Regulaminu będą prezentowane na stronach Serwisu. Zmieniony Regulaminu będzie miał zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną od dnia wejścia w życie zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.